ผู้เขียน หัวข้อ: Review.....อาชีพขับรถแท็กชีสำหรับมีอใหม่และบุคคลทีสนใจครับบบบบบบบ  (อ่าน 100695 ครั้ง)

ออฟไลน์ jumpon77

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2,367
  • อีเมล์
หวัดดีครับเนีองจากกระทู้ทีแล้ว http://www.headlightmag.com/webboard2011/index.php/topic,29324.0.html ครับจนทำให้พีjorpor...GreenGส่งข้อความส่วนตัวมาให้ผมทำรีวิวอาชีพ ขับรถแท็กชี  ผมก็เลยตอบว่าตกลงว่าจะทำให้เนีองจากงานผมหละครับเยอะแทบทุกวันเลยไม่มีเวลาหาข้อมูลได้ครับเลยวันนี้ว่างๆทำรีวิวเลยหละกันครับ เอาหละครับเพีอเป็นการไม่เสียเวลารับชมได้เลยนะครับบบบบบบ

ขั้นตอนขอใบอนุญาติรถสาธารณะ

เอามาจากเว็บกรมการขนส่งทางบกนะครับผม

คุณสมบัติของผู้ขอรับใบขับขี่รถสาธารณะ
1) ต้องได้รับใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ใบขับขี่รถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว หรือใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว แล้วแต่กรณี ที่ได้รับมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
2) ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 46 ดังนี้
(1) ต้องมีอายุไม่ต้ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์ สำหรับผู้ขอรับใบขับขี่รถสาธารณะและใบขับขี่รถยนต์สามล้อสาธารณะ สำหรับผู้ขอรับใบขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
(2) มีความรู้ความสามารถในการขับรถ
(3) มีความรู้ในข้อบังคับการเดินรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ และตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก
(4) ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนเป็นที่เห็นได้ว่าไม่สามารถขับรถได้
(5) ไม่มีโรคประจำตัวที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเห็นว่าอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ
(6) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน
(7) ไม่มีใบขับขี่รถชนิดเดียวกันอยู่แล้ว
(8) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกยึดหรือเพิกถอนใบขับขี่
3) ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษ หรือถูกเจ้าพนักงานเปรียบเทียบปรับตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป สำหรับความผิดเกี่ยวกับการขับรถอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ เว้นแต่จะพ้นโทษครั้งสุดท้าย ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
(ก) ฝ่าฝืนสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมาย
(ข) ในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่น
(ค) ในลักษณะกีดขวางการจราจร
(ง) ใช้ความเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด
(จ) โดยประมาทหรือน่าหวาดเสียวอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน
(ฉ) โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือนร้อนของผู้อื่น
4) มีสัญชาติไทย
5) รู้จักถนนและทางหลวงในจังหวัดที่ขอรับใบขับขี่พอสมควร
6) ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อน่ารังเกียจตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
7) ไม่เป็นผู้ติดสุรายาเมาหรือยาเสพติดให้โทษ
8) ไม่เคยเป็นผู้ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ หรือความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน ความผิดเกี่ยวกับเงินตรา ความผิดเกี่ยวกับเพศ ความผิดต่อชีวิต ความผิดต่อร่างกาย ความผิดต่อเสรีภาพ ความผิดฐานยักยอกทรัพย์ ความผิดฐานรับของโจร และความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ตามประมวงกฎหมายอาญา หรือความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ หรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามข้อ 8) ต้องพ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า
(ก) หกเดือนสำหรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาไม่เกินสามเดือน
(ข) หนึ่งปีสำหรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาไม่เกินสามเดือนในคดีเกี่ยวด้วยการใช้รถกระทำความผิด หรือ
(ค) หนึ่งปีหกเดือนสำหรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาเกินสามเดือนแต่ไม่เกินสามปี และได้ยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนโดยชี้แจงถึงเหตุผลที่ตนต้องโทษพร้อมกับแสดงหลักฐานว่าคนเป็นบุคคลที่มีความประพฤติเรียบร้อยควรไว้วางใจให้ขับรถยนต์สาธารณะหรือรถจักรยานยนต์สาธารณะได้ แล้วแต่กรณี ให้นายทะเบียนดำเนินการสอบสวนคำร้องดังกล่าว ถ้าเห็นด้วยกับคำร้องก็ให้มีอำนาจออกใบอนุญาตขับรถให้ได้โดยมิให้นำ 8) มาใช้บังคับ แต่ถ้าไม่เห็นด้วยให้สั่งยกคำร้องและแจ้งให้ผู้ขอทราบ

หลักฐานประกอบคำขอ
1) ใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ใบขับขี่รถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ชั่วคราว ที่ได้รับมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล ใบขับขี่รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล หรือใบแทนใบขับขี่รถดังกล่าว พร้อมด้วยสำเนา แล้วแต่กรณี
2) บัตรประชาชนฉบับจริง พร้อมสำเนา
3) สำเนาทะเบียนบ้าน
4) ใบรับรองแพทย์แสดงว่าผู้ขอไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถและไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่เฟือน ซึ่งมีอายุใช้ได้ตามที่แพทย์ผู้รับรองกำหนด แต่ต้องออกก่อนวันื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน
5) หลักฐานการรับรองซึ่งแสดงว่าผ่านการอบรมและจบหลักสูตรการอบรมจากกรมการขนส่งทางบก หรือโรงเรียนสอนขับรถที่กรมการขนส่งทางบกรับรองตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก (ถ้ามี)

ขั้นตอนการดำเนินการ
1) ตรวจสอบเอกสาร และออกคำขอ
2) ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
ทดสอบการมองเห็นสี ที่จำเป็นในการขับรถ
ทดสอบสายตาทางลึก
ทดสอบสายตาทางกว้าง
ทดสอบปฎิกิริยาเท้า (ความสามารถในการใช้เบรคเท้า)
3) อบรม 5 ชั่วโมง สำหรับรถยนต์สาธารณะ และรถยนต์สามล้อสาธารณะ และอบรม 3 ชั่วโมง สำหรับรถจักรยานยนต์สาธารณะ
4) การทดสอบภาคทฤษฎี (ข้อเขียน)
5) ชำระค่าธรรมเนียม / ถ่ายรูปพิมพ์ใบขับขี่ / จ่ายใบขับขี่

หมายเหตุ
กรณีใบอนุญาตชนิดชั่วคราว หรือชนิดส่วนบุคคล ที่นำมายื่นสิ้นอายุเกิน 3 ปี เพิ่มชั้นตอนการสอบขับรถ

หมายเหตุเพิ่มเติมนะครับ  ใบขับขึ่รถสาธารณะจะต้องจองวันนะครับจะต้องเช็คว่ามีการอบรมวันไหนบ้างนะครับจะได้ไม่ต้องรอเก้อครับ
ส่วนใบขับขึ่รถสาธารณะจะมีทั้งหมด3ใบครับ ก็จะมีใบขับขึ่รถยนต์สาธารณะกับใบสีเหลีองทีติดรูปภาพไว้ติดตรงหน้ารถกับหลังเบาะผู้โดยสารนะครับ
http://facebook.com/jumpon.hiranyanon
https://twitter.com/jumpon77     คุยได้นะครับ.
 Corolla Altis 1.8 E MT MY2008 Corolla Altis 1.6 J AT my2011 Isuzu D-MAX Spark my2003

ออฟไลน์ jumpon77

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2,367
  • อีเมล์
เมีอได้ใบขับขี่รถสาธารณะแล้ว ตอนนี้ผมจะบอกอะไรบางอย่างนะครับ ถ้าสนใจขับแท็กชีหละก็ ทางทีดีเช่า่ก่อนนะครับหรีอถ้าไม่อยากเช่ารถแต่อยากชีอรถแท็กชีเป็นตนเอง ผมจะแนะนำให้นะครับ.........
การเช่ารถแท็กชี

1.คุณต้องมีเงินมัดจำ3000บาทถึง5000บาททำรถเสียหายหรีอถ้าคุณเลิกขับก็จะคีนเงินไปครับ

2. ถ้าอู่ไหนต้องการบุคคลค้ำประกันต้องเป็นเจ้าบ้านนะครับหรีอบุคคลในครอบครัวก็ได้นะครับ

3.ค่าเช่าขึ่นอยู่กับกับรถทีเราเลีอกนะครับถ้าเป็นรถใหม่ก็จะแพงหรีอรถเก่าก็ราคาก็จะลดลงมาครับขึ่นอยู่ตามปีรถนะครับ

ถ้าพร้อมแล้วออกหาเงินได้เลยครับส่วนการขับนันก็แบ่งตามเวลานะครับถ้าคุณเช่ารถกะเช้ารับรถตี5ส่งรถตอนบ่าย3โมงเพีอส่งกะให้คนขับอีนต่อไปหรีอถ้าอยากควงกะก็ทำได้นะครับเราขับรถคนเดียวโดยไม่ต้องส่งกะนะครับจะขับเวลาไหนก็ไปขับตามใจเราครับ

เวลาช่อมบำรุงถ้าคุณขับกับอู่ถ้าเกิดอะไรรถเสียขึ่นมาก็ส่งช่อมโดยทีคุณไม่ต้องปวดหัวไปช่อมเองและไม่ต้องเสียเงินในการช่อมอู่เค้าจะจัดการเองทั้งหมดนะครับ

การชีอรถแท็กชีป้ายแดงหรีอมีอ2

ผมจะเริ่มกันทีการชีอรถแท็กชีป้ายแดงนะครับ

ถ้าเกิดอยากชีอรถแท็กชี สีเขียวเหลีอง ขั้นตอนมีดังนี้

1. คุณต้องมีใบอนุญาติรถสาธารณะ

2. ถ้าเกิดชีอเงินผ่อนต้องมีบุคคลค้ำประกันนะครับ

3.ถ้าเกิดชีอสดข้อ2ตัดไปเลยนะครับ

ถ้าพร้อมแล้วชีอได้เลยนะครับแต่ๆแท็กชีส่วนใหญ่ไปชีอทีไหน

ตอบไว้เลยนะครับ บริษัททีขายรถแท็กชีโดยเฉพาัะนะครับเช่น
 
บ.ไทยเอ็ชเป็นต้น หรีอถ้าคุณเกิดชีอรถจากโชว์รูมอย่างโตโยต้าทีขายรถแท็กชีด้วย
เท่ามีเห็นนะครับ ก็ โตโยต้านครธนหรีอโตโยต้าบัส เป็นต้นนะครับหรีอไปชีอรถตามสหกรณ์แท็กชีก็ได้นะครับก็จะมีขายรถด้วยนะครับ
ถ้าคุณไม่ชอบรถเขียวเหลีอง
มีรถประเภทรถสหกรณ์แท็กชีต่างๆนะครับ
เช่นสหกรณ์ปทุมวันแท็กซี่  สหกรณ์แท็กซี่สุวรรณภูมิ  สหกรณ์บวรณ์แท็กซี่  สหกรณ์แท็กซี่กรุงเทพ เปนต้นนะครับ
ราคาตัวรถมันจะบวกจากตัวรถเดิมประมาน5หมึ่นถึง1แสนบาทนะครับ

ส่วนการรักษาและบำรุ่ง   เนีองจากรถใหม่ไม่ต้องบำรุงรักษาเพียงแต่เช็ครถทุกวันก่อนเดินทางหรีอต้องถ่ายน้ำมันเครีองเป็นต้นนะครับ
ถ้าจะช่อมหลังเราขับไปชัก5ปีนะครับ

การเลีอกชีอรถแท็กชีมีอ2

ก็เหมีอนขันตอนการชีอรถใหม่หละครับเพียงแต่คุณต้องดูรถว่าเหลีออายุกีปีด้วยนะครับ

อย่างต้องเช็คว่ามีการชนหนักหรีอไม่ถ้ามีก็อย่าไปเอาหรีอเครีองยนต์ไกล้ๆพังหละก็ยิ่งไม่ต้องเอานะครับ

ถ้าเต้นทีขายแท็กชี ปรับสภาพรถมาแล้วเช่นเครีองยนต์ ช่วงล่าง หรีอสีรถ เป็นต้น

คุณก็สามารถขับรถแท็กชีมีิอ2อย่างสบายใจนะครับ
http://facebook.com/jumpon.hiranyanon
https://twitter.com/jumpon77     คุยได้นะครับ.
 Corolla Altis 1.8 E MT MY2008 Corolla Altis 1.6 J AT my2011 Isuzu D-MAX Spark my2003

ออฟไลน์ jumpon77

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2,367
  • อีเมล์
สิ่งทีผมจะพูดต่อไปนี้สำหรับผู้โดยสารนะครับถ้าเกิดอะไรขึ่นมาผมว่าจะเป็นประโยคมากๆถ้าคุณเจอเหตุบนรถแท็กชีนะครับ

สำหรับผู้โดยสารถ้าเป็นผู้หญิง แล้วต้องนั้งรถแท็กชีตอนกลางคีนต้องจำสีรถยนต์ และหมายเลขทะเบียนรถไว้และชีอคนขับรถไว้ด้วยเพีอแท็กชีทีคุณนั้งเกิดทำอันตรายหรีอคุณลีมของไว้เป็นต้นนะครับ
ผมเล่าไว้นึดหนึ่งนะครับการไม่รับผู้โดยสารเช่นต้องไปส่งกะหรีอไปรถเสียเป็นต้นคุณปฏิเสธผู้โดยสารผมก็เช่งถึงขันด่าเลยนะครับอย่างเมีอวันสงกรานทีผ่านมาครับผมไปเพีอนๆไปเล่นน้ำทีร้านผับแห่งหนึ่งแถวๆบางชีอครับผมเรียกคันแรกจะไปผับทีแถวๆบางชีอคนขับรถบอกว่าไปแต่มีผู้โดยสาร6คนคนขับคนนันเค้าบอกว่าเอารถไปส่งกะผมปีดประตูเลยด้วยความเช็งไม่เป็นไรเรียกคันอีนก็ได้พอคนที2รับครับขากลับดิครับสำบากมากๆเรียกคันแรกท่าทางจะไปกลับไม่ไปเพราะกลัวรถเสียผมก็รอนานมากสุดท้ายนั้งรถตุ๊กๆกลับไปบ้านเพีอนผมครับผมขอเตีอนคนขับรถแท็กชีหน่อยนะครับถ้าคุณปฏิเสธผู้โดยสารผมว่าไปทำอย่างอีนดีกว่ามั้ยครับผม

สุดท้ายนี้ถ้าคุณสนใจขับแท็กชีแบบจริงๆจังๆรีวิวนี้จะเป็นประโยคสำหรับคนทีจะมาขับแท็กชีเป็นต้นนะครับบ ;D
http://facebook.com/jumpon.hiranyanon
https://twitter.com/jumpon77     คุยได้นะครับ.
 Corolla Altis 1.8 E MT MY2008 Corolla Altis 1.6 J AT my2011 Isuzu D-MAX Spark my2003

ออฟไลน์ Weetting

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 3,058
 • ช่วงล่าง+เครื่องยนต์
ขอบคุณครับ ;D

อยากทราบเรื่อง ภาษีอะครับ

เสียภาษียังไง ท้งรถ และคน

Make manual transmission great again

ออฟไลน์ jumpon77

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2,367
  • อีเมล์
ขอบคุณครับ ;D

อยากทราบเรื่อง ภาษีอะครับ

เสียภาษียังไง ท้งรถ และคน


okครับจัดไป
http://facebook.com/jumpon.hiranyanon
https://twitter.com/jumpon77     คุยได้นะครับ.
 Corolla Altis 1.8 E MT MY2008 Corolla Altis 1.6 J AT my2011 Isuzu D-MAX Spark my2003

ออฟไลน์ jumpon77

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2,367
  • อีเมล์
เพิ่มเติมการเสียภาษีนะครับ

การเสียภาษีรถแท็กชีถ้าเสียป้ายวงกลมก็เหมีอนกับทีเสียเท่ากับรถเก๋งธรรมดาหละครับ แต่.....มันจะเพิ่มตรงทีการตรวจสภาพแท็กชีนะครับแต่ต้องตรวจสภาพทุกๆ6เดีอนนะครับถ้าเป็นรถใหม่ครับถ้าเป็นเก่า 3เดีอนต้องไปตรวจสภาพนะครับ มีตรวจสภาพผ่านแล้วจะมีใบตรวจสภาพมาให้ด้วยนะครับต้องติดทีหน้ารถนะครับ

ตวรจสภาพราคาน่าจะไม่เกิน100+ต่อ6เดีอนรถใหมา3เดีอนรถเก่าครับ

หมายเหตุครับ

รถมีอายุการใช้งาน9ปีนะครับ หลังจาก9ปีแล้วแจ้งเปลียนทะเบียนเป็นรถเก่งธรรมดาครับ
http://facebook.com/jumpon.hiranyanon
https://twitter.com/jumpon77     คุยได้นะครับ.
 Corolla Altis 1.8 E MT MY2008 Corolla Altis 1.6 J AT my2011 Isuzu D-MAX Spark my2003

ออฟไลน์ อ้วนซ่า

 • Full Member
 • ***
 • กระทู้: 267
  • อีเมล์
แท็กซี่เค้าทำประกันกันอย่างไรหรอครับและต่างจากรถธรรมดาไหม

ออฟไลน์ jumpon77

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2,367
  • อีเมล์
ประกันภัยหรีอครับลีมไปเลยนะครับตอบไปเลยละกันชั้น3อย่างเดียวครับหรีอพวก3+ก็ทำไม่ได้ครับและ บริษัทประกันภัยเค้าไม่ให้ทำพวกชั้น1อยู่แล้วครับ
แล้ว บริษัทประกันภัยมีบางรายเค้าไม่รับพวกรถสาธาณะนะครับ
http://facebook.com/jumpon.hiranyanon
https://twitter.com/jumpon77     คุยได้นะครับ.
 Corolla Altis 1.8 E MT MY2008 Corolla Altis 1.6 J AT my2011 Isuzu D-MAX Spark my2003

ออฟไลน์ crucifixzz

 • Sr. Member
 • ****
 • กระทู้: 961
ถ้ารถชนหนัก จะมีแนวทางแก้ไขอย่างไรครับ

ออฟไลน์ issa

 • Jr. Member
 • **
 • กระทู้: 82
ช่วยแนะนำเทคนิคการหาลูกค้าได้ไหมครับ
คุยกับแท็คซี่บางคน บอกว่าออกเป็นบางเวลา
เฉพาะช่วงคนกลับบ้าน หรือไปจอดรอตามห้าง/สนามบิน
การป้องกันตัวเองจากผู้โดยสารที่มีปัญหาหรือว่าโจร อะไรงี้น่ะครับ
 ขอบคุณครับ

promt

 • บุคคลทั่วไป
อยากให้มีกฏหมาย บังคับให้กั้นคอกระหว่างคนขับกับผู้โดยสารครับ

ออฟไลน์ jumpon77

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2,367
  • อีเมล์
ถ้ารถชนหนัก จะมีแนวทางแก้ไขอย่างไรครับ
งานนี้สำบากครับกว่าจะช่อมได้เป็นเดีอนนะครับถ้ารถวิ่งได้อยู่ก็บอกอู่ว่าทำอะไหล่ไว้รอใส่ได้เลยครับ
ช่วยแนะนำเทคนิคการหาลูกค้าได้ไหมครับ
คุยกับแท็คซี่บางคน บอกว่าออกเป็นบางเวลา
เฉพาะช่วงคนกลับบ้าน หรือไปจอดรอตามห้าง/สนามบิน
การป้องกันตัวเองจากผู้โดยสารที่มีปัญหาหรือว่าโจร อะไรงี้น่ะครับ
 ขอบคุณครับ
เทคนิคมีครับถ้าวิ่งตอนกลางคีนลองจอดตรงทีคนเทียวเยอะเช่น RCA ช.ทองหล่อ รัชดา หรีอทีมีคนเยอะๆนะครับส่วนการป้องกันนันต้องดูผู้โดยสารว่าไปทีไหนบ้างถ้ามันไปทีลับตาคนขอให้ไม่รับเลยนะครับ
อยากให้มีกฏหมาย บังคับให้กั้นคอกระหว่างคนขับกับผู้โดยสารครับ
ยากครับ
http://facebook.com/jumpon.hiranyanon
https://twitter.com/jumpon77     คุยได้นะครับ.
 Corolla Altis 1.8 E MT MY2008 Corolla Altis 1.6 J AT my2011 Isuzu D-MAX Spark my2003

GreenG

 • บุคคลทั่วไป
ขอบคุณครับ

จะรอชมรถคันจริง ของคุณพ่อคุณครับ

จะเป็นอินโนว่า หรือ Altis ก็ได้ครับ  ;)

ออฟไลน์ ceberos

 • Sr. Member
 • ****
 • กระทู้: 767
  • อีเมล์
รู้แค่ว่า แท๊กซี่ที่รายได้ดีๆเลยนะครับ มีลูกค้าประจำ เช้าไป เย็นรับกลับ 

popdemonic

 • บุคคลทั่วไป
บ้านผมมี่ทำแท๊กซี่อยู่10กว่าคันทำเล็กๆไปเรื่อยๆซื้อ1คันแล้วให้มันเลี้ยงอีกคันนึงไปเรื่อยๆ เคยอยากไปลองขับดูนะครับ เวลาช่วงหัวค่ำ

แต่ปัญหาของผมคือ ไม่ชำนาญเส้นทาง และ กลัวเรื่องความปลอดภัย เดี๋ยวนี้คนขับแท๊กซ๊่กลับกลายต้องกลัวผู้โดยสารมากกว่าในยามวิกาลครับ


ออฟไลน์ issa

 • Jr. Member
 • **
 • กระทู้: 82
บ้านผมมี่ทำแท๊กซี่อยู่10กว่าคันทำเล็กๆไปเรื่อยๆซื้อ1คันแล้วให้มันเลี้ยงอีกคันนึงไปเรื่อยๆ เคยอยากไปลองขับดูนะครับ เวลาช่วงหัวค่ำ

แต่ปัญหาของผมคือ ไม่ชำนาญเส้นทาง และ กลัวเรื่องความปลอดภัย เดี๋ยวนี้คนขับแท๊กซ๊่กลับกลายต้องกลัวผู้โดยสารมากกว่าในยามวิกาลครับ


ใช่ครับ มันก็เหมือนเราขับรถแล้วจอดรับคนที่ไม่เคยรู้จักกันเลยขึ้นมาบนรถเรา เขาคิดอะไรอยู่เราก็ไม่รู้ นั่งลุ้นไปตลอดทาง
คนเดี๋ยวนี้ก็ดูยาก ท่าทางดูไม่ดีจะไม่รับก็จะเป็นการปฏิเสธผู้โดยสารมันก็ไม่ดีอีก
  ผมกำลังคิดรวมกลุ่มทำ แท๊กซี่สีขาว (White taxi) ครับ
คือ ทุกคันต้องไม่ปฏิเสธรับผู้โดยสารไม่ว่าจะเรียกไปส่งที่ไหน ต้องซื่อสัตย์(ของหายต้องได้คืน) พูดจากิริยาสุภาพ ขับปลอดภัย ไม่โกงมิเตอร์
ไม่ดื่มสุรา ไม่สูบบุหร่ ฯลฯ
ที่อยากทำเพราะเจอกับตัวเองและครอบครัวคือ แทกซี่ที่ปฏิเสธรับผู้โดยสารอ้งไปส่งคิวบ้าง ไปเติมแก๊สบ้าง และนิสัยไม่ดี ไม่สุภาพ ขับรถอันตราย ฯลฯ
ไม่รู้จะสำเร็จไหมอยากทำเพื่อคนไทยจะได้นั่งแท๊กซี่อย่างมีความสุขและปลอดภัย

ออฟไลน์ jumpon77

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2,367
  • อีเมล์
บ้านผมมี่ทำแท๊กซี่อยู่10กว่าคันทำเล็กๆไปเรื่อยๆซื้อ1คันแล้วให้มันเลี้ยงอีกคันนึงไปเรื่อยๆ เคยอยากไปลองขับดูนะครับ เวลาช่วงหัวค่ำ

แต่ปัญหาของผมคือ ไม่ชำนาญเส้นทาง และ กลัวเรื่องความปลอดภัย เดี๋ยวนี้คนขับแท๊กซ๊่กลับกลายต้องกลัวผู้โดยสารมากกว่าในยามวิกาลครับ


ชีอGPSมาอันหนึ่งครับถ้าอยากลองขับดูนะครับ
http://facebook.com/jumpon.hiranyanon
https://twitter.com/jumpon77     คุยได้นะครับ.
 Corolla Altis 1.8 E MT MY2008 Corolla Altis 1.6 J AT my2011 Isuzu D-MAX Spark my2003

ออฟไลน์ deaw008

 • Jr. Member
 • **
 • กระทู้: 96
แล้วผมต้องการซื้อรถบ้านป้ายแดงมาทำtaxi ต้องทำยังบ้างอ่ะครับ พอดีเห็นช่วงนี่อัลติส ลด1แสน เลยอยากได้โปรนี้ ทำได้ไหมครับแล้วต้องทำยังไง
จะดาวซัก2แสน ที่เหลือผ่อน จะโดนดอกเบี้ยรถบ้าน หรือดอกtaxiครับ เพราะดอกต่างกันมาก

ออฟไลน์ deaw008

 • Jr. Member
 • **
 • กระทู้: 96
ผมเองที่ส่งข้อมความไปถามที่fbพี่นะครับ จะตอบทางนี่ก็ได้นะครับ


ผมต้องการซื้อรถบ้านป้ายแดงมาทำtaxi ต้องทำยังบ้างอ่ะครับ พอดีเห็นช่วงนี่อัลติส ลด1แสน เลยอยากได้โปรนี้ ทำได้ไหมครับแล้วต้องทำยังไง
จะดาวซัก2แสน ที่เหลือผ่อน จะโดนดอกเบี้ยรถบ้าน หรือดอกtaxiครับ เพราะดอกต่างกันมาก
แล้วได้รถบ้านมาแล้วจะเอาไปทำtaxiได้ที่ไหนอ่ะครับ แบบที่เขาทำใหเสร็จเลย ทำสี โปะไฟ จดทะเบียน
แล้วระหว่างซื้อแบบเป็นtaxiมาเลย กับรถบ้านได้ลดแสนเอามาทำtaxi แบบไหนคุ้มกว่ากันอ่ะครับ ผมซื้อผ่อนครับ เพราะถ้าส่วนต่างไม่มาก จะได้ซื้อเป็นtaxiมาเลย
พ่อผมเคยขับtaxiแล้วครับ แกมีเอกสารของผู้ขับแล้ว

ถ้าเป็นการรบกวนต้องขออภัยด้วยนะครับ
ขอบคุณมากครับพี่

ออฟไลน์ kittiphat123

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 1,017
  • อีเมล์
บ้านผมมี่ทำแท๊กซี่อยู่10กว่าคันทำเล็กๆไปเรื่อยๆซื้อ1คันแล้วให้มันเลี้ยงอีกคันนึงไปเรื่อยๆ เคยอยากไปลองขับดูนะครับ เวลาช่วงหัวค่ำ

แต่ปัญหาของผมคือ ไม่ชำนาญเส้นทาง และ กลัวเรื่องความปลอดภัย เดี๋ยวนี้คนขับแท๊กซ๊่กลับกลายต้องกลัวผู้โดยสารมากกว่าในยามวิกาลครับ


ชีอGPSมาอันหนึ่งครับถ้าอยากลองขับดูนะครับ
รบกวนแนะนำGPGที่ดีๆให้สักหน่อยครับ

ออฟไลน์ jumpon77

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2,367
  • อีเมล์
บ้านผมมี่ทำแท๊กซี่อยู่10กว่าคันทำเล็กๆไปเรื่อยๆซื้อ1คันแล้วให้มันเลี้ยงอีกคันนึงไปเรื่อยๆ เคยอยากไปลองขับดูนะครับ เวลาช่วงหัวค่ำ

แต่ปัญหาของผมคือ ไม่ชำนาญเส้นทาง และ กลัวเรื่องความปลอดภัย เดี๋ยวนี้คนขับแท๊กซ๊่กลับกลายต้องกลัวผู้โดยสารมากกว่าในยามวิกาลครับ


ชีอGPSมาอันหนึ่งครับถ้าอยากลองขับดูนะครับ
รบกวนแนะนำGPGที่ดีๆให้สักหน่อยครับ
garmin ครับ
http://facebook.com/jumpon.hiranyanon
https://twitter.com/jumpon77     คุยได้นะครับ.
 Corolla Altis 1.8 E MT MY2008 Corolla Altis 1.6 J AT my2011 Isuzu D-MAX Spark my2003